Velkommen til Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS      

                                                                   KUBIS

 


KUBIS HAR SLÅTT SEG SAMMEN MED FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT OG ROMERIKE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT.

VI ENDRER NAVN TIL VIKEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT OG BLIR ORGANISERT SOM ET INTERKOMMUNALT SELSKAP FRA 1. JULI 2020, MED TIL SAMMEN 30 KOMMUNER PÅ EIERSIDEN.

Ny nettside er www.vikus.no

 

 

Møter fra 2. halvår 2020, se følgende lenke:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ROKUS

 

 

 

 

KUBIS er et interkommunalt samarbeid som har som formål å yte sekretær- og utredningsbistand til kontrollutvalgene i våre 12 samarbeidskommuner.

KUBIS overordnede mål er å bidra til å skape tillit til den kommunale virksomheten hos innbyggerne i kommunene.

 

KUBIS er kontrollutvalgenes operative ledd og skal påse at saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

Kontrollutvalgene og sekretariatet er ikke noen del av rådmannens administrasjon, men søker å ha et ryddig og godt samarbeid med hele kommunen.

 

KUBIS bistår kontrollutvalgene med å

  • Forberede saker til behandling i utvalgene
  • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

 

 

Sekretariatssamarbeidet ble etablert fra 1. januar 2005 og deltakende kommuner er

Drammen

Flesberg

Hole

Kongsberg

Krødsherad

Lier

Modum

Nore og Uvdal

Ringerike

Rollag

Sigdal

Øvre Eiker

 

 

Det er fastsatt vedtekter for sekretariatet, som ledes av et styre. Styret velges av og blant medlemmer i kontrollutvalgene. Leder av kontrollutvalgene i Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune har faste plasser. Styrets sammensetning i perioden 2016 – 2019 er:

 

Styreleder Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune(varamedlem Mathias Dannevig, Buskerud fylkeskommune)

Nestleder Unni Lærum, Lier kommune                          (varamedlem Geit Tveit, Hurum kommune)

Jorunn Olafsen, Kongsberg kommune                          (varamedlem Karsten Lien, Ringerike kommune)
Marit Lesteberg, Krødsherad kommune                        (varamedlem Torunn Kolbjørnsrud, Sigdal kommune)
Andreas Brandt, Drammen kommune                          (varamedlem Petter Øijord, Drammen kommune)

 

 

Personvernerklæring for Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn (KUBIS)

 

Denne personvernerklæringen sier hvordan KUBIS samler inn, verner og bruker opplysninger om personer (personopplysninger), på vegne av kontrollutvalgene.

 

Når du kontakter oss

Når du sender brev eller elektronisk post til oss, er vi pliktige til å journalføre dette dersom det blir vurdert som arkivverdig dokumentasjon. Henvendelsen kommer da på postlista og alle som ønsker det, får innsyn i innholdet (offentlighetslova).

I noen tilfeller kan henvendelsen være av slik art at den ikke kan offentliggjøres og vil derfor bli anonymisert på postlista. Denne henvendelsen blir likevel journalført og behandlet av KUBIS (arkivloven). Det er et viktig prinsipp at KUBIS er åpen (forvaltningsloven) og at dialogen med oss blir sikret for fremtiden (arkivloven).

 

KUBIS forestår sekretariatsfunksjonen for flere kommuner og Buskerud fylkeskommune. Vi kan i forbindelse med vår saksbehandling få tilgang til personopplysninger. Dette skal behandles og håndheves etter personvernloven.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å bestemme over dine egne opplysninger (personvernprinsippet) og du skal som hovedregel gi samtykke til at vi kan bruke opplysningene. KUBIS skal rette seg etter det du bestemmer.

 

Det er likevel slik at KUBIS unntaksvis kan innhente opplysninger om deg uten at du har sagt ja til det, der det er nødvendig å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen. Vi har ikke lov til å hente inn flere opplysninger enn det vi trenger (dataminimering).

 

Du har rett til innsyn i hvilken informasjon KUBIS har samlet om deg og du skal kunne rette opp opplysninger som er feil. I noen tilfeller kan du, ved å trekke tilbake samtykket, kreve at KUBIS sletter informasjon som er lagret om deg. I andre tilfeller har vi en plikt til å samle og ta vare på personopplysninger om deg, selv om du ikke ønsker det (tillatelse gitt i lov).

 

Hvordan får KUBIS informasjon om deg?

Vi får opplysninger fra deg gjennom henvendelse og brev du (eventuelt andre) sender oss samt eventuelle rapporteringer fra kommunen eller revisor. KUBIS / kontrollutvalget har generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Denne retten er ikke begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte, og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som er nødvendig for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver. Det er viktig at en tar hensyn til personvernet og fortrolighet om sensitive opplysninger.

 

KUBIS har som målsetting å samle færrest mulig opplysninger om enkeltpersoner. I de rapporteringer som kontrollutvalget får seg forelagt, krever vi at sensitive opplysninger begrenses.