Velkommen til Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS      

                                                                   KUBIS

 


KUBIS er et interkommunalt samarbeid som har som formål å yte sekretær- og utredningsbistand til kontrollutvalgene i våre 17 samarbeidskommuner.

KUBIS overordnede mål er å bidra til å skape tillit til den kommunale virksomheten hos innbyggerne i kommunene.

 

KUBIS er kontrollutvalgenes operative ledd og skal påse at saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

Kontrollutvalgene og sekretariatet er ikke noen del av rådmannens administrasjon, men søker å ha et ryddig og godt samarbeid med hele kommunen.

 

KUBIS bistår kontrollutvalgene med å

  • Forberede saker til behandling i utvalgene
  • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

 

 

Sekretariatssamarbeidet ble etablert fra 1. januar 2005 og deltakende kommuner er

Buskerud fylkeskommune

Drammen

Flesberg

Hole

Hurum

Kongsberg

Krødsherad

Lier

Modum

Nedre Eiker

Nore og Uvdal

Ringerike

Rollag

Røyken

Sigdal

Svelvik

Øvre Eiker

 

 

Det er fastsatt vedtekter for sekretariatet, som ledes av et styre. Styret velges av og blant medlemmer i kontrollutvalgene. Leder av kontrollutvalgene i Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune har faste plasser. Styrets sammensetning i perioden 2016 – 2019 er:

 

Styreleder Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune(varamedlem Mathias Dannevig, Buskerud fylkeskommune)

Nestleder Unni Lærum, Lier kommune                          (varamedlem Geit Tveit, Hurum kommune)

Jorunn Olafsen, Kongsberg kommune                          (varamedlem Karsten Lien, Ringerike kommune)
Marit Lesteberg, Krødsherad kommune                        (varamedlem Torunn Kolbjørnsrud, Sigdal kommune)
Andreas Brandt, Drammen kommune                          (varamedlem Petter Øijord, Drammen kommune)